Subvencije

UPORABNE VSEBINE

Prikaži več
SUBVENCIJA ZA TOPLOTNO ČRPALKO – EKO SKLAD

V Sloveniji je subvencijo za namestitev toplotne črpalke mogoče pridobiti preko Eko sklada. Višina subvencije za toplotno črpalko je odvisna od tipa toplotne črpalke, hkrati pa je zanje možno pridobiti tudi kredit po subvencionirani obrestni meri.

Podrobno o tem na: EKO SKLAD.

 

Zakaj država podpira nakup toplotnih črpalk?

Toplotne črpalke koristijo obnovljive vire energije, hkrati pa ne povzročajo emisij prašnih delcev in drugih škodljivih emisij. Slovenija se je v okviru Evrope zavezala, da bo zmanjšala emisije CO2  in pa rabo primarne energije. Zato je nakup toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne vode prava rešitev. S strani države je torej na voljo subvencija za toplotno črpalko , ki služi za namen ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne vode.  Subvencijo je moč dobiti prav za vse tipe ogrevalnih toplotnih črpalk, če le imajo zadostno učinkovitost.

 

Kdo lahko dobi subvencijo za toplotno črpalko?

Subvencijo za toplotno črpalko lahko dobijo fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjske stavbe in želijo v njem obnoviti ogrevalni sistem. Stanovanjska stavba pa mora imeti gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano pred 1.1.2003. Občanom je torej na voljo  subvencija za toplotno črpalko hkrati pa lahko za celotno naložbo pridobijo še kredit s subvencionirano obrestno mero.

 

Komu točno se lahko podeli subvencija za toplotno črpalko?

 • Lastniku ali solastniku nepremičnine eno- ali dvostanovanjskega objekta ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjskem objektu.
 • Imetniku stavbne pravice objekta, kjer bo izveden ukrep.
 • Družinskemu članu lastnika nepremičnine.
 • Najemniku nepremičnine, kjer bo izveden ukrep in sicer s pisnim soglasjem lastnika.

 

Kateri so dodatni pogoji, da se lahko pridobi subvencija za toplotno črpalko?

 • Vlogo je potrebno oddati pred pričetkom del, hkrati pa mora biti vloga popolna.
 • Toplotna črpalka mora imeti zadostno učinkovitost in mora biti vpisana na seznamu EKOSKLADA.
 • Toplotna črpalka mora biti vgrajena s strani monterja, ki ima za to registrirano dejavnost.
 • Pri ločenih (split) toplotnih črpalkah zrak voda mora imeti monter izpit za ravnanje s hladivi in mora biti vpisan v evidenco na ARSO.


Katere priloge je potrebno priložiti v vlogi,
da se lahko pridobi subvencija za toplotno črpalko?

K pravilno in v celoti izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

 • Kopijo gradbenega dovoljenja za objekt , kjer se bo izvajala investicija ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje (za gradnjo pred letom 1967, če ni na voljo gradbeno dovoljenje). Za tri in večstanovanjske objekte kopija gradbenega dovoljenja ni potrebna.
 • Kopijo novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na objektu izvedeni določeni gradbeni posegi.
 • Dokazilo o parcelaciji iz katerega bo razvidna povezava med parcelo in gradbenim dovoljenjem.
 • Soglasje lastnika ali solastnika objekta, če vlagatelj ni lastnik – glej predpisan obrazec.
 • Veljaven predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter ostale pripadajoče opreme.
 • Sliko prostora, kjer bo vgrajena toplotna črpalka in slika mesta vgradnje zunanje enote pri toplotnih črpalkah zrak/voda.
 • Vodno dovoljenje za toplotne črpalke voda voda.

 

Za katere toplotne črpalke lahko prejmete subvencije Eko sklada, preverite TUKAJ.

V zgoraj navedenih točkah so zapisani povzetki javnega poziva. Za merodajno velja samo javni poziv na strani www.ekosklad.si.