POLITIKA KAKOVOSTI

Osnovno vodilo vodstva podjetja KRONOTERM d.o.o., je kakovost produktov, procesov in skrb za okolje.

Kakovost v KRONOTERM d.o.o. pomeni:
 • Razvoj, proizvodnjo in trženje visokotehnoloških naprav:
  • za varčno in
  • okolju prijazno ogrevanje in hlajenje;
 • izdelki so zasnovani tako, da so:
  • zanesljivi,
  • enostavni za montažo, zagon, uporabo in servisiranje ter
  • proizvedeni iz okolju prijaznih materialov in tehnoloških procesov;
 • skrb za okolje in zaveza:
  • trajnostnemu razvoju izdelkov z blagodejnim vplivom na okolje,
  • krožnemu gospodarjenju – od zibke do zibke.
Vodstvo podjetja KRONOTERM d.o.o. vodi trajno politiko kakovosti in se zavezuje k stalnemu izboljševanju sistema kakovosti na sledeč način:
 • Stalno izboljševati sistema vodenja kakovosti,
 • zagotavljati minimum vseh virov, ki vplivajo na kakovost proizvoda (storitve),
 • vzpostavljen je tak organizacijski okvir, ki omogoča nemoteno delovanje zaposlenih k doseganju ciljev,
 • pretok znanja in informacij, da vsak posameznik prispeva k doseganju postavljenih ciljev kakovosti in poslovne uspešnosti,
 • dokumentarni sistem, ki nedvoumno opredeljuje naloge in prispevek posameznika (vpogled v zakonodajo, regulativo, poznavanje interne zakonodaje, vključevanje v planiranje in izvajanje sistema vodenja kakovosti in poslovnih procesov),
 • spremljanje, merjenje in analiziranje delovanja in prispevka vsakega posameznika k izpolnjevanju zahtev odjemalcev, lastnikov in zaposlenih,
 • da so zaposleni dolžni poznati načelo poslanstva družbe, dolgoročne cilje in plane, preko svojega dela ta načela v celoti uresničevati ter poznati svoje vloge, odgovornosti in pooblastila v organizaciji,
 • da imajo zaposleni vedno ustrezne pogoje za delo z upoštevanjem vseh norm za varno in zdravo delo na delovnem mestu,
 • da je informacijski sistem vzpostavljen tako, da onemogoča razkrivanje osebnih podatkov in ostalih podatkov,
  zajetih z digitalnimi orodji,
 • spodbuja trajnostni razvoj izdelkov za prehod na krožno gospodarjenje z viri.
Vodstvo se zavezuje, da bo vodilo podjetje v skladu z opredeljenimi vrednotami podjetja, prav tako pa se zavezuje tudi k temu, da bo storilo vse v njihovi moči, da bodo vrednote živele tudi v ostalih oddelkih pri vseh zaposlenih.

Vrednote so:

 • KRONOTERM d.o.o. je specialist za toplotne črpalke
 • KRONOTERM d.o.o. je razvijalec in proizvajalec
 • Vse, kar izvajamo v okviru podjetja je vrhunske izvedbe
 • Stremimo k čim hitrejši interni in eksterni odzivnosti
 • KRONOTERM d.o.o. je pri delu prilagodljiv v obvladljivem obsegu
 • KRONOTERM d.o.o. je družinsko podjetje, zato so družinske vrednote zelo pomembne

Politika kakovosti in uspešna poslovna politika je najvišja zaveza vodstva podjetja, ki mora z ustreznimi organizacijskimi prijemi in z zagotavljanjem človeških in materialnih virov zagotoviti dolgoročno uspešno poslovanje ter izpolnjevanje vseh veljavnih zahtev zainteresiranih strani z osredotočenostjo na odjemalce.

 

Trnava, 17. junij 2023

Direktor: Bogdan Kronovšek