1. Termo-tehnika d.o.o. 25 Jahre – von Termo-tehnika bis KRONOTERM
  2. Termo-tehnika d.o.o. – nominiert für die Gazela 2011
  3. Termo-tehnika d.o.o. – nominiert für die Gazela 2012
  4. Termo-tehnika d.o.o. – nominiert für die Gazela 2013